ผลงานการติดตั้งลิ้นชัก Bella ขนาด 1.6 เมตร

ผลงานการติดตั้งลิ้นชัก Bella ขนาด 2.4 เมตร

ผลงานการติดตั้งลิ้นชัก Bella ขนาด 3.2 เมตร

ผลงานการติดตั้งลิ้นชัก Bella ขนาด 4.0 เมตร